Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (SWU Thailand Children's University)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (SWU Thailand Children's University) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15018

30 พ.ย. 66

08:30-
16:30

พิเศษ: โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (SWU Thailand Children's University)
ห้องประชุมยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15018

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 พฤศจิกายน 2566  ถึง   30 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว