Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มศว องครักษ์

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night plaza ปี 2567
ณ มศว องครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จึงประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night plaza ปี 2567 ณ มศว องครักษ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1 วันจำหน่ายใบสมัคร
(1) จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ร้าน Swu Shop (หลังอาคารอำนวยการ) มศว องครักษ์
(2) ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท (ค่าใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
ข้อ 2 วันและสถานที่รับสมัคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา เวลา 11.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมมติธรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มศว องครักษ์
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 ตุลาคม 2566  ถึง   27 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว