Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

20 ตุลาคม 2566 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด)

-เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ให้บริการทำฟันฟรี **โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด)
ผู้ใหญ่ 300 ราย เด็ก 100 ราย
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
เริ่มรับบัตรคิว เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าบัตรคิวจะหมด)
เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์และให้บริการรักษา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม
ผู้ส่งข่าว สุนันท์ เค้าหัน
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 ตุลาคม 2566  ถึง   20 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว