Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น บัดนี้การดำเนินการประกาศรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน)
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
01 นายอานันท์ บุญจง

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
เวลา 11.00 น.-สอบปฏิบัติ ณ อาคารวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป-สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 218 อาคารวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์

หากไม่มาตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 กันยายน 2566  ถึง   26 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว