Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 5002 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5002
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา


. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลเบิก – จ่าย อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมในส่วนปฏิบัติการในห้องแลปและคลินิกการเรียนการสอนของนิสิต
2. สร้างแบบจำลองปูน และประดิษฐ์ชิ้นงานฟันปลอมในวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการวิชาทันตกรรมประดิษฐ์และคลินิกการเรียนการสอน
3. ผลิตแบบจำลองปูน ของวิชาทันตกรรมรักษารากฟัน
4. ผลิตชิ้นงานฟันปลอม
5. ควบคุมดูแลบำรุงเครื่องมือ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม
6. รับ – ส่ง ชิ้นงานฟันปลอม ของนิสิตทันตแพทย์ และอาจารย์ที่ลงปฏิบัติงานในคลินิกการเรียนการสอน
7. ผลิต model ซิลิโคลนหล่อแบบ

ภาระงานอื่นๆ
1. เข้าร่วมการประชุม ประชุมวิชาการ อบรม เพื่อพัฒนาตนเองและโรงพยาบาลทันตกรรม
2. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้าร่วมกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 - 649 - 5000 ต่อ 15140


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   26 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว