Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6356 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6356
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการสอนวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 16 คาบต่อสัปดาห์
2. ทำงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. จัดทำเอกสารการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ และออกข้อสอบรวมทั้งประเมินผลการเรียนการสอน
4. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือชุมนุม
7. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการงานต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโรงเรียนหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2. หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่งหรือส่วนงาน ในกรณีที่ผ่านการสรรหาจากต้นสังกัด
3. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-251-3934
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   26 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว