Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป
ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราทิพย์ สารศรี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


ให้ผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ในเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสาร ไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 กันยายน 2566  ถึง   10 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว