Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 5672 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5672
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบพัสดุ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น และนำมาใช้ในงานที่ปฏิบัติได้ในระดับที่ดี
5. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างดี
6. มีใจรักการบริการ เอื้อเฟื้อ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทนสูง มนุษย์สัมพันธ์ดีและบุคลิกภาพที่ดี
7. สามารถทำงานเป็นทีมปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปนอกพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมภาคสนาม ในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดระบบงานสารบรรณ ตรวจเสนอกรองงาน และการแจกจ่ายงานสารบรรณ ไปยังงานธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและ งานประชุม งานบุคคล ฯลฯ ให้ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2. ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดทำร่างคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการชุมชน
3. จัดทำวาระประชุม จัดทำมติที่ประชุม และประสานงานประชุมของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4. งานบุคคล กำหนดอัตรากำลังของสายการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่การปฏิบัติงาน
5. มีความเข้าใจสามารถจัดทำร่างคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนและงบเงินรายได้ ตามหมวดเงินได้อย่างดี
6. มีความเข้าใจ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการติดตามแผน
7. ประสานงานและบริหารจัดการโครงการ อาทิ การเขียนโครงการ วิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการ การเป็นผู้ช่วยดำเนินโครงการ การสรุปโครงการ จัดการเอกสารการเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการได้ถูกต้อง ทันเวลา ฯลฯ
8. จัดระบบรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ แก่ผู้บริหาร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่งหรือส่วนงาน ในกรณีที่ผ่านการสรรหาจากต้นสังกัด


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   2 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว