Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับ สมัคร เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวปริญากรณ์ ประดิษฐ์วงษ์
เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาววัชราภรณ์ ราษี
เลขประจำตัวสอบ 003 นางสาวดวงใจ บ้านใหม่
เลขประจำตัวสอบ 004 นางสาวภัณฑิรา วงษาสิทธิพร
เลขประจำตัวสอบ 005 นางสาวศิริกัญญา ศรีเพ็ญ
เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวเบญญาภา วงมาเกษ
เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวธนิดา คันทะสอน
เลขประจำตัวสอบ 008 นางสาวนภัสสร ศาสตร์ทรัพย์
เลขประจำตัวสอบ 009 นางสาวเจนจิรา แสงสว่าง
เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาววรปรัชญ์ สาครวาสี
เลขประจำตัวสอบ 011 นางสาวสาวิตรี ฤกษ์ใหญ่
เลขประจำตัวสอบ 012 นางสาวอารียา เพียรรัตน์
เลขประจำตัวสอบ 013 นางสาวสุพิชญา คุ้มวงศ์
เลขประจำตัวสอบ 014 นางสาวจารุวรรณ คำสน

ทังนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนในการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2566  ถึง   26 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว