Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
13 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(1) 7-0311 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0311
สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร (ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 – 5 ปี) หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุมัติบัตร 37,370 บาท
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี) 36,200 บาท


3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาวิสัญญีวิทยา
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานด้านการเรียนการสอน
1.1 สอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา วญ 521
1.2 สอนแพทย์ประจำบ้าน
1.3 เป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบริการด้านวิชาการ รับผิดชอบงานบริการวิสัญญีวิทยา ห้องพักฟื้นหลังการระงับความรู้สึกและภายนอกห้องผ่าตัดตามที่ได้รับคำปรึกษาระหว่างหน่วยงาน ณ ศูนย์การแพทย์ฯ
3. งานวิจัย ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ
4. งานประกันคุณภาพ มีส่วนร่วมในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประกันคุณภาพโรงพยาบาล
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม


. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.) งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60428-9

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   17 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว