Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(1) 7-0311 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0311
สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร (ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 – 5 ปี) หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุมัติบัตร 37,370 บาท
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี) 36,200 บาท


3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาวิสัญญีวิทยา
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานด้านการเรียนการสอน
1.1 สอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา วญ 521
1.2 สอนแพทย์ประจำบ้าน
1.3 เป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบริการด้านวิชาการ รับผิดชอบงานบริการวิสัญญีวิทยา ห้องพักฟื้นหลังการระงับความรู้สึกและภายนอกห้องผ่าตัดตามที่ได้รับคำปรึกษาระหว่างหน่วยงาน ณ ศูนย์การแพทย์ฯ
3. งานวิจัย ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ
4. งานประกันคุณภาพ มีส่วนร่วมในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประกันคุณภาพโรงพยาบาล
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม


. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.) งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60428-9

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   17 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว