Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 และ ( 1 ) 7-5362 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 3446 และ ( 1 ) 7-5362
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท
(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่า
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. เอกสารรับรองการได้รับอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ภายในก่อนวันปิดรับสมัคร (กรณีกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. ใบรับรองการผ่านงาน
9. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
11. หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในตำแหน่งอาจารย์พยาบาลน้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
12. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
13. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
13.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
13.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
13.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
13.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
13.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
13.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาทำการ(08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   14 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว