Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1)7–6379 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 6379 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี และ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 6379 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด
วันที่ 19 กันยายน 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี


เวลา 13.30 – 16.30 น.

- สอบสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4
อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 6379
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
01 นางสาวนราทิพย์ ปฐมวัฒนะ
02 นางสาวอรชพร แก้วกัน
03 นางสาวพันพลอย เพิ่มภัทร
04 นายอินทัช รัมมะพันธ์
05 นางสาวณัฐชานนท์ ทองคำ
06 นายดลวัฒน์ วรรณลาด
07 นางสาวชญานิศ มีล่อง
08 ว่าที่ ร.ต.หญิง ยาจิตรา แก้วดวง
09 นายศรัณย์ นาคนิยม
10 นางสาวศิริรัตน์ โคตรภูมี
11 นายกิติศักดิ์ ตั้งสุวรรณโยธิน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กันยายน 2566  ถึง   20 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว