Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด (10-8) 7-6901 ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป (10-8) 7-6902 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัดตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901
ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6902
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 – 6902
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 27305 หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์
วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   6 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว