Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด (10-8) 7-6901 ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป (10-8) 7-6902 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัดตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901
ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6902
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 – 6902
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 27305 หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์
วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   6 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว