Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7-5629

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7-5629 จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม นั้น
บัดนี้การดำเนินการประกาศรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7-5629

01 นายพัชระ หาญจริง
02 นายกวีวัฒน์ ล่ำสัน
03 นายอนุชิต แก้วอินสี
04 นายอภิสิทธิ์ อินทนนท์
05 นายศุภชัย ยมแก้ว
06 นายพอใจ ชนิตธนทรัพย์

สอบวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
รายละเอียด
เวลา 09.00 -12.00 น. -สอบปฏิบัติ
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
อาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

การประกาศผลทางเว็บไซด์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หากไม่มาตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กันยายน 2566  ถึง   19 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว