Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 6247

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6247 ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สังกัด สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายชื่อดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศข้างต้น มาสอบคัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีกำหนดการสอบ ดังนี้
เวลา 09.00 – 10.30 น.- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (1.30 ชั่วโมง)
เวลา 10.45 น.เป็นต้นไป 1. สอบปฏิบัติการสอน (15 นาที)
2. สอบสัมภาษณ์ (15 นาที)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กันยายน 2566  ถึง   22 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว