Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัดตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1424
สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด


อัตราเงินเดือน 36,200 บาท


3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการส่งเสริมสุขภาพ , สังคมศาสตร์การแพทย์
การบริหารสาธารณสุข , สาธารณสุขศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 รับผิดชอบการสอนแบบบรรยาย การสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประสานงานตารางสอน การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตในหลักสูตร
1.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
1.4 ประสานงานตารางสอน การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตในหลักสูตร
2. ภาระงานวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ มีผลงานวิจัย หรือเป็นผู้ร่วมวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอนในด้านที่รับผิดชอบโดยตรง/หรือด้านที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ เช่นบทความ ตำรา หนังสือ
3. ภาระงานหลักสูตร
3.1 ค้นคว้า ประสานงานและจัดทำหลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร
4. ภาระงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ /กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
5. ภาระงานอื่น ๆ ที่คณะมอบหมาย
ทั้งนี้คณะจะพิจารณามอบหมายงานในแต่ละส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดให้มีภาระงานรวมทุกด้านตามข้อกำหนดภาระงานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาปรับเปลี่ยนภาระงานตามความเหมาะสมต่อไป

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 27305 หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   16 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว