Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท
(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการพยาบาลหรือสาขาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอนด้านการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข โดยได้รับการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาธารณสุขที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสาธารณสุขและต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข หรือการพยาบาลที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
4. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่ยังไม่หมดอายุ
6. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่าน
การอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสาร
ที่แสดงว่ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่ เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่ยังไม่หมดอายุ
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
11. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
11.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
11.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
11.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
11.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
11.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
11.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 สิงหาคม 2566  ถึง   24 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว