Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

-กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุด ชั้น 14
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 1 วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ และงานประชุมวิชาการ
วันสถาปนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14
07.00 – 08.00 น. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. ตักบาตร บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
รับดอกไม้ส่วนงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี
09.00 – 09.20 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
09.20 – 10.20 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณสำหรับทันตแพทย์
โดย ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
10.20 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับ พิชิตออฟฟิศซินโดรม
โดย ผศ.รัตติยา จินเดหวา และ กภ.ศรายุทธ นามไพร
15.30 – 16.00 น. พิธีปิดโครงการ

กิจกรรมที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยนิสิต ณ ห้องสมุด ชั้น 14
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย
09.00 – 10.30 น. นิสิตแสดงผลงานวิจัยและเตรียมนำเสนอผลงานวิจัย
10.30 – 12.00 น. นิสิตนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการให้คะแนน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. พิธีมอบใบประกาศและรางวัลผลงานวิจัย


24 ส.ค. 66

07:00-
16:00

ประชุม: วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 24 สิงหาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์
 0890162388

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุนันท์ เค้าหัน
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 สิงหาคม 2566  ถึง   24 สิงหาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว