Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3615 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว พิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว pimnipa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2566  ถึง   30 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว