Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4237

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหลักฐานที่ใช้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คือ

1. นางธันยนันท์ ฉัตรธีราโชติ
2. นายอิทธิพัทธ์ วิทยา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 221 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน
2. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสอนและสอบสัมภาษณ์
(การสอบสอนใช้เวลา 10 นาที)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานานาชาติ
ผู้ส่งข่าว วริสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
E-mail ผู้ส่งข่าว valisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2566  ถึง   10 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว