Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 3798 สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 3798
สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร 36,200 บาท
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 28,550 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต และต้องไปศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 สอนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 รายวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (สล 521)
4.2 ประเมินนิสิตแพทย์ และควบคุมการปฏิบัติงานนิสิตแพทย์
4.3 สอนและประเมินแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน
4.4 ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
ในงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน
4.5 บริการวิชาการแก่บุคคลต่าง ๆ
4.6 รับผิดชอบงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ณ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
4.8 ภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.) งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60224-5เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤษภาคม 2566  ถึง   26 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว