Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้แอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Sheet, Google Meet, Google Calendar ได้
4. สามารถใช้แอปพลิเคชันในการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom และ MS-Team ได้
5. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับ - ส่ง หนังสือราชการ
2. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
3. จัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
4. จัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร ทำลายเอกสาร
5. คัดแยกหนังสือ สิ่งพิมพ์ และพัสดุ
6. งานจัดประชุมของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และจัดงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ
7. งานประชุมระบบอิเล็กทรอนิคส์
8. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ e-mail
9. งานการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
10. งานโครงการ
11. การเชิญอาจารย์พิเศษ
12. งานนิสิตช่วยสอน
13. งานทุนการศึกษา
14. ร่วมจัดทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและกรรมการต่างๆ
16. ติดตามการใช้งบประมาณ รายงานและสรุปการดำเนินงาน
17. จัดทำเอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน
18. งานจัดเลี้ยงประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ งานประชุมคณะกรรมการต่างๆ
19. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
20. ให้การตอนรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือ
หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2566  ถึง   19 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว