Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตามวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังนี้
๑. นายศิรวิชญ์ ใบบัว

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สถานที่ทดสอบ : ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น ๑๔ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามที่ปรากฏต้องนำบัตรที่นั่งสอบ และ/หรือบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
E-mail ผู้ส่งข่าว apiwan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2566  ถึง   15 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว