Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10 - 9) 7 – 5623 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 5623
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานหลัก
1. เตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น
2. เตรียมภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการจัดเลี้ยงประชุม
3. จัดซื้ออาหาร/ตรวจสอบใบเสร็จ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน
4. จัดเสิร์ฟอาหารและอำนวยความสะดวกแก่ที่ประชุม
5. จัดเก็บภาชนะทุกชนิดที่ใช้แล้วและล้างทำความสะอาด
6. จัดเก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงเข้าที่ให้เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และตรวจจำนวนนับให้ครบ
7. ดูแลความสะอาดตู้เก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง และดูแลให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ห้องปฏิบัติงานทุกวัน
8. เช็คสต๊อกวัสดุและอาหารแห้งเพื่อจัดซื้อทดแทน จัดเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเป็นระบบหมุนเวียนเข้าก่อนออกก่อน (First in First out)
9. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามภาระงานรองหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ภาระงานรอง (ในวันที่ไม่มี/เสร็จสิ้นภาระงานจัดเลี้ยงประชุม)
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ได้แก่ รับเรื่องคำขอใช้บริการจัดเลี้ยง เดินหนังสือหรือส่งเอกสารไปเสนอผู้บริหาร เรียงเอกสารการประชุมและอื่นๆ และช่วยงานอื่นที่เป็นภารกิจของส่วนบริหารงานกลาง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 11451

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2566  ถึง   31 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว