Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 June 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5751 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษาตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5751
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (Exercise Science) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ามีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1 สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
2.2 ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ฝึก หรือผู้นำทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
ที่ตนเองเชี่ยวชาญ เช่น Personal Trainer ผู้ตัดสินมวย เทควันโด เป็นต้น
2.3 การทำงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) วิทยาการข้อมูล (Data Science) หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือธุรกิจกีฬา
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่ง
ใบสมัคร)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤษภาคม 2566  ถึง   17 กรกฎาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว