Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

จองห้องพักนิสิตใหม่ 66

[จองห้องพักนิสิตใหม่ 66]

#กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-คณะพยาบาลศาสตร์ จองห้องพัก วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 09.00 - 11.00 น.
-คณะเภสัชศาสตร์ จองห้องพัก วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 09.00 - 11.00 น.
-คณะกายภาพบำบัด จองห้องพักวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 09.00 - 11.00 น.

-วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จองห้องพักวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.00 น.
-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จองห้องพักวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.00 น.

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จองห้องพักวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66 เวลา 09.00 - 11.00 น.

-คณะพลศึกษา จองห้องพักวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.00 น.

#จองห้องพักออนไลน์ นิสิตจองห้องพักตามกำหนดการ https://dormapp.swu.ac.th

#การชำระค่าบริการหอพัก นิสิตชำระค่าบริการหอพัก ภาคการศึกษา 1/2566 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก และสแกน QR Code ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 15-31 ส.ค. 66
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 เมษายน 2566  ถึง   15 กรกฎาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว