Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 June 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2566
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3545
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3545
ไม่มีผู้มาเข้ารับการสรรหา

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มีนาคม 2566  ถึง   3 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว