Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2566

-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2566 จานวน 30 คน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
1.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทาความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ว่า จะตั้งใจเข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.4 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 หรือเทียบเท่า)
2.2 อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา
2.3 สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ
ด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการประกอบวิชาชีพ
2.4 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 ไม่เคยต้องพ้นสภาพความเป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะความผิดทางวินัย
2.6 ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนด
3. ลักษณะของหลักสูตร
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ฝึกอบรม ที่คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุนันท์ เค้าหัน
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 มีนาคม 2566  ถึง   30 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว