Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.1 งานประชาสัมพันธ์
1. เขียนข่าวภาษาไทย แปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อ เช่น infographic poster brochure banner เป็นต้น
2. เป็น Admin ลงข่าวประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ของคณะฯ ทุกช่องทาง รวมถึงตอบคําถามต่างๆ บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ /ช่องทางอีเมล /โทรศัพท์/ และจุดประชาสัมพันธ์ที่คณะฯ
3. ประสานงานกับเครือข่ายแหล่งข่าว สื่อต่างๆ ภายนอกคณะ/นอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์
4. งานจัดทำเอกสาร ประสานงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ กรณีมีโรงเรียนมาเยี่ยมชม หรือไปประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
5. จัดทำโครงการ Open house ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
6. เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

1.2 งานวิเทศสัมพันธ์
1. งานจัดทำเอกสาร ประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ทั้งในและต่างประเทศ
2. งานติดต่อ ประสานงาน และรับรองอาคันตุกะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ

1.3 ประสานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในประเทศและต่างประเทศ และจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. งานนิสิตแลกเปลี่ยน กรณีเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
3. งานโครงการ/กิจกรรม ในความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
4. งานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับนิสิตต่างชาติ เช่น International House
5. งานประสานงาน/ตอบคำถาม นิสิตต่างชาติ และอาจารย์ชาวต่างชาติ

1.4 งานวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ติดต่อประสานงานด้านเอกสารการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ กระบวนการจัดทำและเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานมอบหมายอื่นๆ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 ในวันและเวลา ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โทร. 02-649-5543 ต่อ 16079 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง   12 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว