Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day)

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ภายในส่วนงานและบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ทั้งประสานมิตร และองครักษ์ ร่วมงานในวันดังกล่าว

17 ก.พ. 66

08:30-
16:00

พิเศษ: โครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day)
สำนักงานอธิการบดี ประสานมิตร และองครักษ์
 15725

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง   17 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว