Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day)

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ภายในส่วนงานและบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ทั้งประสานมิตร และองครักษ์ ร่วมงานในวันดังกล่าว

17 ก.พ. 66

08:30-
16:00

พิเศษ: โครงการสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Big Cleaning Day)
สำนักงานอธิการบดี ประสานมิตร และองครักษ์
 15725

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง   17 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว