Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 June 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6437
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาตามกฏระเบียบ และป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตได้
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับ – จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำวางใบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
3. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/ เงินรายได้/ เงินทดรองจ่ายทางราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับให้เป็นไปตามระเบียบ/ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำเงินทดรองจ่ายทางราชการ
5. จัดทำเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
6. จัดทำเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
7. จัดทำเบิกเงินทุนทุกประเภท
8. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการ และตรวจสอบหลักฐานการเบิก-การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ
9. ขออนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ และค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน
10. ขออนุมัติค่าเบิก-จ่าย ค่าเบี้ยปประชุม และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆ
11. สร้างข้อมูลผู้ค้า (VENDOR) เช่น นิสิต นิติบุคคล และอาจารย์พิเศษ
12. จัดระบบและวางแผนระบบงานเพื่อรองรับการสอบทานโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
14. จัดทำใบกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้นวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ(08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 มกราคม 2566  ถึง   13 มีนาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว