Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2715
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 10,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และ
มีจิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับ - ส่ง เอกสารหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ/เอกสารราชการ ภายในและภายนอก
3. เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไปและสำเนาหนังสือ/เอกสารของทางราชการ
4. ติดประกาศ/แจ้งเวียนเอกสารของราชการให้บุคลากรและนิสิตทราบ
5. จัดเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมภาควิชาฯ
6. ติดประกาศ/แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากร นิสิต ภาควิชาฯ ทราบ
7. บันทึกผลการพิจารณา/คำสั่งของหัวหน้าภาควิชาฯ ลงในทะเบียนรับหนังสือ
8. จัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
9. ดำเนินการจัดทำเอกสาร อัดสำเนา ตำราประกอบการเรียนการสอน ข้อสอบและเข้ารูปเล่มหลักสูตร
10. เปิด - ปิด อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม และอาคารปฏิบัติการ
11. งานบริการทั่วไปกับบุคลากร นิสิต ในภาควิชาฯ
12. จัดเตรียมห้องเรียน ห้องสอบ ห้องประชุมของภาควิชาฯ
13. ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานในภาควิชาฯ
14. รับโทรศัพท์ รับ - ส่ง โทรสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก
15. จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
16. ควบคุมตรวจรับทำความสะอาด ปฏิบัติงานภายในอาคารภาควิชาฯ
17. ปฏิบัติงานอื่น ตามคำสั่งส่วนงาน มหาวิทยาลัย และหัวหน้างานมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มกราคม 2566  ถึง   23 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว