Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3545
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ ก.พ.รับรอง
2. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา อุทิศตนสละเวลาเพื่องานส่วนรวม
3. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ เช่น Module, Component, Plug in เป็นต้น
2. ตรวจสอบ Requirement จากผู้บริหาร และ User ของหน่วยงาน
3. พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของเว็บไซต์
4. ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำพัฒนาเว็บไซต์
5. ออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน
6. ส่งโปรแกรมให้หน่วยงานทดลองใช้และตรวจสอบความถูกต้อง
7. อธิบาย แนะนำ และสอนการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมทั้งการปรับปรุงเว็บไซต์
8. แก้ไขเพิ่มเติมเว็บไซต์เมื่อมี Requirement
9. เป็นที่ปรึกษาด้านการเขียนเว็บไซต์
10. เขียนโปรแกรม C#, VB net, JAVA, AngularJS, Python, Scala, R
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือ
หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 8 ชั้น 2 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-1378
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มกราคม 2566  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว