Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5278 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5278
สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คำพิพากษา คำวินิจฉัยถึงที่สุดที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่กรณี
2. พิจารณาให้เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อฝ่ายบริหาร และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่อยู่ในภาระงานกับหน่วยงาน
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคำสั่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะราย
4. ร่างสัญญา ตรวจสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา ตลอดจนให้คำปรึกษา
5. เรียกชดใช้เงินทุน เงินเดือน เบี้ยปรับ กรณีมีผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัย
6. ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลายที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่ความ
7. ดำเนินการบังคับคดี สืบหลักทรัพย์
8. ตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ร่างประกาศ และการมอบอำนาจ
9. การเสนอร่างกฎหมาย
10. ตรวจสำนวนการสอบสวน การสอบข้อเท็จจริง การสอบทายาท
11. ประสานงานการประชุมที่ปรึกษากฎหมาย
12. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
13. ตอบข้อหารือ ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายตามหนังสือร้องเรียน
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 11451เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มกราคม 2566  ถึง   10 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว