Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 June 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น
M.F.A (Fashion Design Innovation)
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แฟ้มประวัติ (Resume)
(2) ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและการออกแบบ
(3) หนังสือแนะนำ (Recommendation) จากผู้รับรอง จำนวน 3 คน
(4) สัมภาษณ์วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
2.2 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ /สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุ ในข้อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6 ถ้ามี)
2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper) หรือ 173 คะแนน (CBT) หรือ 59 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ SWU-SET B2 และผลสอบ มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
2.7 ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
2.8 ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและการออกแบบ

กดดูระเบียบการรับสมัคร
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/1420230103112447.pdf

link การสมัคร
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 649 5000 ต่อ 12891-5
หรือทาง facebook
https://www.facebook.com/swuinnovation/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักวิชาการสร้างสรรค์
ผู้ส่งข่าว นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
E-mail ผู้ส่งข่าว ​piyamaphon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มกราคม 2566  ถึง   30 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว