Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3930
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. มีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
3. เป็นผู้มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
2. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดหาและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
3. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับนักเรียนและบุคลากรตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
4. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วย
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป โดยเป็น
ผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6. ประสานงานตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
7. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากร
8. จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพนักเรียน
9. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย
10. ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อโรคต่างๆ พร้อมแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
11. ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรเมื่อได้รับอุบัติเหตุ ให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ
12. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 03-739-5383-6 ต่อ 0

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2566  ถึง   23 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว