Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6834 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6834
สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พร้อมที่จะทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ในการอ่าน เขียน และโต้ตอบ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐหรืองานด้านการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความเข้าใจในงานแผนและงานประกันคุณภาพ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ควบคุม ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของศูนย์บริการวิชาการ
2. ควบคุม ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการควบคุมภายใน
ของศูนย์บริการวิชาการ
3. ควบคุม ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของศูนย์บริการวิชาการ
4. ควบคุม ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของศูนย์บริการวิชาการ
5. ควบคุม ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของการรายงานโครงการในระบบติดตามโครงการออนไลน์ของศูนย์บริการวิชาการ
6. ประสานงาน ดูแล และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณตามแผนของศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบในการเขียนโครงการที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 11451
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มกราคม 2566  ถึง   12 มกราคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว