Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3404
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ ก.พ. รับรอง
2. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
3. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ด้าน Server
1. ดูแล Server ที่ใช้จัดเก็บเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเก็บข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. ดูแล Server จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
3. ดูแล Server อื่นๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
4.2 ด้าน Network
1. ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย Switch, UTP ให้สามารถทำงานได้ไม่เกิดปัญหา
2. ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้สามารถทำงานได้ไม่เกิดปัญหา
3. ดูแล DHCP และ Configuration IP กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. ประสานงานด้านเครือข่ายกับสำนักคอมพิวเตอร์
4.3 ด้าน Website
1. อัพเดตข้อมูลและดูแลเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้เป็นปัจจุบัน โดยประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
2. สำรองข้อมูลเว็บไซต์
4.4 ด้านบริการ
1. บำรุงรักษาและอัพเดต คอมพิวเตอร์ Mac, Pc และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการของห้อง Lab
2. ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการห้อง Lab
3. บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริการด้านการยืม – คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0 2259 2343
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 มกราคม 2566  ถึง   14 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว