Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7-6271 สังกัดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่มตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 6271
สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 16 คาบต่อสัปดาห์
2. สอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 2 คาบต่อสัปดาห์
3. สอนวิชากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
4. วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ทำงานวิจัยด้านการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือที่โรงเรียนมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดหารายได้ของโรงเรียน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาตรีสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม เลขที่ 100 หมู่ 17 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 หรือสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) โทร. 02-649-5000 ต่อ 27931 หรือ 27393 หรือ 15918
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2565  ถึง   20 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว