Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5097 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 5097
สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การศึกษาเพื่อชุมชน สังคมวิทยา มานุษวิทยา ธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชน สหวิทยาการ นวัตกรรมทางสังคม การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. หากเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน / งานวิจัย / มีผลงานทางวิชาการ ทางการพัฒนาชุมชน/สังคมโครงการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนนTOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ภาระงานด้านการสอนและพัฒนานิสิต
- ปฏิบัติงานด้านการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ในรายวิชาชุมชนวิทยา แนวคิดเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ เศรษฐกิจพอเพียง ชุดวิชาชุมชนและโลกที่ยั่งยืน การศึกษาชาติพันธุ์ โพธิวิชชาลัยการศึกษา รวมถึงรายวิชาทางสังคมศาสตร์ที่บูรณาการในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และตามที่ได้รับมอบหมาย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี
- ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และ/หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี
- ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศการฝึกงาน และ/หรือโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานทางวิชาการ
3. ภาระงานด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
- ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่หลักสูตร วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกจัดขึ้น
- ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้ของวิทยาลัย
4. ภาระงานด้านอื่นๆ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหลักสูตร


หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27931 หรือ 27393 หรือ 15918


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 ธันวาคม 2565  ถึง   6 มกราคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว