Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1) ตำแหน่ง : HR & ADMIN
.
คุณสมบัติ:
.
1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป (คอมพิวเตอร์ บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
5. มีทักษะในการประสานงานทั่วไป
6. มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7. มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้ไว ทำงานคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ
8. มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
10. มีใจรักความก้าวหน้า
11. หากมีประสบการณ์เรื่องบัญชีและการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
.
1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของออฟฟิศ
2. ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้า-ออกทั้งหมด
3. ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ประกันสังคม, เวลาเข้างาน, กระบวนการสรรหา,สวัสดิการ, ระเบียบบริษัท , และการฝึกอบรมภายในองค์กร)
4. ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
5. ติดต่อประสานงาน ภายในองค์กร อาทิ การนัดหมายเพื่อการประชุม การประสานเพื่อการจัดกิจกรรม
ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร
6. สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการศูนย์ฯ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
.
เอกสารประกอบการรับสมัคร
.
1. ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย
2. เงินเดือนที่ต้องการ
.
ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ info@uddc.net
.
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

2) ตำแหน่ง : Executive Assistant
.
คุณสมบัติ
.
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาผังเมือง สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติการทำงานแบบ Goal- oriented และ Can-do Attitude
5. มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้ไว ทำงานคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ
6. มีความอดทนทุ่มเทและยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน
7. มีทักษะประสานงานและเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
8. มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการหรือประสานงาน 1-2 ปี
.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
.
1. ประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำหนด
2. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออกของผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3. รวบรวมเอกสารข้อมูลและรายงานนัดหมายต่างๆ เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯลงนาม
4. ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
5. เก็บและรักษาเอกสารของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบและค้นหาง่าย
6. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
1. ประวัติส่วนตัวและภาพถ่าย
2. Portfolio (ถ้ามี)
3. ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
.
ส่งมาที่ info@uddc.net
.
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณิชากร
E-mail ผู้ส่งข่าว info@uddc.net
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ธันวาคม 2565  ถึง   31 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว