Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2714
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และ
มีจิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับ - ส่ง เอกสารหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ/เอกสารราชการ ภายในและภายนอก
3. เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไปและสำเนาหนังสือ/เอกสารของทางราชการ
4. ติดประกาศ/แจ้งเวียนเอกสารของราชการให้บุคลากรและนิสิตทราบ
5. จัดเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสำนักงานคณบดี
6. ติดประกาศ/แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากร สำนักงานคณบดี ทราบ
7. บันทึกผลการพิจารณา/คำสั่งของส่วนงาน ลงในทะเบียนรับหนังสือ
8. ดำเนินการจัดทำเอกสาร อัดสำเนา ตำราประกอบการเรียนการสอน ข้อสอบและเข้ารูปเล่มหลักสูตร
9. งานบริการทั่วไปกับบุคลากร สำนักงานคณบดี
10. ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานคณบดี
11. จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
12. ควบคุมตรวจรับทำความสะอาดปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
13. ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งส่วนงาน มหาวิทยาลัย และหัวหน้างานมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 พฤศจิกายน 2565  ถึง   29 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว