Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี เพื่อติดต่อประสานงาน บริการนิสิตต่างชาติ และติดต่อหน่วยงานภายนอก
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point เป็นต้น
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6. มีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณ งานรับ-ส่ง และงานโต้-ตอบหนังสือ
2. งานพิมพ์ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ หนังสือเชิญวิทยากร
3. เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาเพื่อรองรับการตรวจประเมิน เพื่อขอ
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
4. ประสานงานการจัดทำตารางการเรียนการสอน
5. งานรับรองและจัดเลี้ยงประชุม หลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
6. ประสานการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน จองห้องเรียน จองใช้รถยนต์
7. ประสานงานอาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับการลงเวลา จัดทำเอกสารเบิกจ่าย การส่งเกรด และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
8. งานประชุม (นัดประชุม จองห้องประชุม จัดทำวาระประชุม เอกสารประกอบ จดบันทึก สรุปและจัดทำรายงานการประชุม การจัดเลี้ยงประชุม)
9. ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสาขาวิชา
10. ประสานงานการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา
11. ดูแลและติดตาม เกี่ยวกับการติดต่อของนิสิต และคณาจารย์ในสาขาวิชาให้บรรลุผล
12. ดูแลและติดตาม เกี่ยวกับการประสานงานของนิสิตกับสำนักงานคณบดี ในเรื่องที่นิสิตต้อง
ทำกิจกรรมต่างๆ
13. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
14. งานจัดตารางห้อง และจัดเวรเคาน์เตอร์รับบริการนิสิต
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 พฤศจิกายน 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว