Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) จำนวน 4 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ตำแหน่งที่ 1 - 3 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0004, (10 - 1) 7 – 4527 และ (10 - 1) 7 – 4528
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งที่ 4 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0132
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์


อัตราเงินเดือน 24,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 - 3 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0004, (10 - 1) 7 – 4527 และ(10 - 1) 7 – 4528
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันคู่สัญญาฯเท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามสัญญาอื่นใด
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75

ตำแหน่งที่ 4 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0132
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันคู่สัญญาฯ เท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่มี
ข้อผูกพันตามสัญญาอื่นใด
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 2.75


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการไม่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนในรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 - 5 ต่อ 21528เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ธันวาคม 2565  ถึง   30 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว