Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 6720
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก
4. สามารถออกแบบและวางระบบการทำงานในหน่วยงาน เพื่อให้งานการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการเบิกจากจ่ายเงินรายได้ เงินรายได้(อุดหนุนจากรัฐ) หมวดงบดำเนินงาน ตอบแทน (อาจารย์พิเศษ) ใช้สอยวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และงบประมาณของศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย
2. ดำเนินการเบิกจ่ายจากจ่ายเงินรายได้ เงินสวัสดิการ งบกลาง เงินทดรองจ่าย เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
4. จัดทำรายงานวิเคราะห์การเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft office เสนอผู้บริหาร
5. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
6. นำข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบงาน (ERP)
7. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี
8. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน
9. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน งบประมาณและบัญชี
10. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
11. รับ - จ่ายเงิน และ ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12891-2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤศจิกายน 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว