Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ( 2 ) 7 - 2671 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 - 2671
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. มีประสบการณ์ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัดและใบประกอบโรคศิลปะ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยตรวจร่างกาย วินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท และความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของส่วนร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค แก่ประชาชนทั่วไป
2. บันทึกและรายงานผลการรักษาผู้ป่วย
3. บริหารจัดการระบบเวชระเบียน สถิติ และข้อมูลสารเทศต่าง ๆ ของคลินิกายภาพบำบัด
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามที่คณะกำหนด
5. ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตามกรณีที่มอบหมาย
6. งานอื่นๆ ที่คณะมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 7305 หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 พฤศจิกายน 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว