Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

“โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI / Robotics for All)”

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายสมาชิกสมาคม องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI / Robotics for All)” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในการพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ให้กับบุคลากร สมาชิก ภายในสมาคมและสังกัดของท่าน ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางโครงการได้แนบไฟล์รูปโปสเตอร์ พร้อมทั้งจัดส่งโปสเตอร์ฉบับจริงไปยังหน่วยงานของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณทอฝัน ศิริบรรเจิดศักดิ์ เบอร์โทร 08-0945-4211
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2565  ถึง   5 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว