Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Programmer Academy

ด้วย บริษัท EXP SYSTEM เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Programmer Academy จุดประสงค์เพื่อค้นหาผู้มีความรู้ ความสามารถตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท EXP SYSTEM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บริษัท EXP SYSTEM ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ชญาณิศ ธีรกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว hr@expsystem.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤศจิกายน 2565  ถึง   30 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว