Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว

สมัครเรียนปริญญาโท นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรปรับปรุงใหม่
นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต M.F.A (Fashion Design Innovation)
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แฟ้มประวัติ (Resume)
(2) ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและการออกแบบ
(3) หนังสือแนะนำ (Recommendation) จากผู้รับรอง จำนวน 3 คน
(4) สัมภาษณ์วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
2.2 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน 2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ /สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุ ในข้อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6 ถ้ามี)
2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ดูรายละเอียดได้จากการระเบียบ
2.7 ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ซึ่งอาจเป็นผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและการออกแบบ
กดดูระเบียบการรับสมัคร
https://admission.swu.ac.th/.../file.../8120220924023522.pdf
link การสมัตร
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
#
ติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาอื่นๆ
คุณปิยมาภรณ์ ภูหนองโองค์ 02 649 5000 ต่อ 12891-5 หรือ piyamaphon@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักวิชาการสร้างสรรค์
ผู้ส่งข่าว นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
E-mail ผู้ส่งข่าว ​piyamaphon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 พฤศจิกายน 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว