Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2692
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. มีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นหลักข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 งานสารบรรณ และบุคคลของหน่วยงาน
4.2 เขียนโครงการ และดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
4.3 พิมพ์หนังสือโต้ตอบทางราชการได้
4.4 ตรวจสอบ และรับผิดชอบรายการทะเบียนครุภัณฑ์ในงานพัฒนาศักยภาพนิสิต และหอพักนิสิตแพทย์
4.5 จัดทำงบประมาณหมวดเงินต่างๆ แผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
4.6 จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุม
4.7 จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้างของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
4.8 ดูแลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกาศทั่วไป และเว็บไซต์)
4.9 จัดทำโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร และเสริมหลักสูตร หรือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมได้
4.10 จัดทำระบบติดตามนิสิตออนไลน์ (CNT)
4.11 ดูแลสวัสดิการนิสิต เช่น ทุนการศึกษา สุขภาพของนิสิต ฯลฯ
4.12 ดูแลงานด้านกิจกรรมของนิสิตให้คำปรึกษา และแนะนำนิสิตในเบื้องต้น
4.13 ให้คำปรึกษา และแนะนำให้กับนิสิตในเบื้องต้น
4.14 งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) หรืองานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.) โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60224-
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 ตุลาคม 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว